Fra styret

Innkalling til årsmøte

lagt inn 23. mar. 2012, 03:40 av Per Buer   [ oppdatert 23. mar. 2012, 03:52 ]

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I VOKSENKOLLGRENDA HUSEIERFORENING

Herved innkalles til ordinært årsmøte i Voksenkollgrenda Huseierforening

Torsdag 12. april 2012, kl. 19.00
Sted: Soria Moria hotell


OBS: Da minst 15 husstander må stemme på årsmøtet for at møtet skal være gyldig, er det viktig at flest mulig kommer. Dersom du ikke kan komme, er det viktig å levere fullmakt til en annen husstand. Fullmaktskjema er lagt ved dette dokumentet. Se bunnen.

Saksliste:

 1. Konstituering
  1. Opprop og godkjenning av innkalling og fullmakter
  2. Godkjenning av saksliste
  3. Valg av møteleder og protokollfører
  4. Valg av protokollvitner
 2. Styrets årsberetning for 2011
 3. Årsregnskap 2011 med revisors beretning
 4. Behandling av forslag :
  1. Nytt postkassesystem
  2. Ny avfallshåndtering
  3. Oppgradering og forskjønnelse av inngangsparti til bodene, bed ved nedkjørsel til nedre parkeringsplass og oppgradering av grunnen på parkeringsplassen
 5. Budsjett for 2012
 6. Valg av revisor
 7. Valg av styre
  1. Styreleder og to styremedlemmer
 8. Eventuelt

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Styret i Voksenkollgrenda Huseierforening

Espen Bjerke
Styreleder

NB! Resten av årsmøtepapirene vil bli distribuert kun ved e-post.

Styremøte 13. mars 2012

lagt inn 13. mar. 2012, 12:40 av Per Buer   [ oppdatert 13. mar. 2012, 12:46 ]

Tilstede: Espen, Trude og Per (ref).

1) Regnskap er blitt oversendt fra Vekstra og blir sendt til revisjon

En post på 32' kom ikke med og resultatet for 2011 er derfor 32' bedre enn hva det burde være. Espen skriver en note.

2) Budsjett 2012

Espen har utarbeidet forslag til budsjett til årsmøtet.

Highlights:
 • Fornyelsesprosjektet har en post på 65'.
 • Det er satt opp en post for å kjøpe inn klipp av gress. Detaljene vil bli diskutert på årsmøtet.
Regnskapet vil bli sendt over til årsmøtet.

3) Fornyelsesprosjektet

Vi bør be Bar Bakke komme med et forslag til utbedring av nedre parkeringsplass uten å heve grunnen.

I tillegg er det verd å be henne kommentere hvorvidt heving av grunnen er en oppgave som må gjøres før eller senere i og med at det virker
som om grunnen her siger.

Gjerder.

Espen tar kontakt med Bar Bakke og ber om nytt forslag til gjerdeplan som inkluderer indre og ytre gjerder. Eksisterende forslag har litt tynne planker og gir et litt "tett" utrykk.

Espen ber også om en sluttrapport som vil bli distribuert til beboerne og endelig tegning for fornyelsesprosjektet.

4) Innkallelse til Årsmøte.

Må sendes ut før 21. mars gitt at årsmøtet blir 12. april - uken rett etter påske. Espen sender over maler til Trude som forskjønner og koordinerer.


Vi er på Facebook. facebook.com/voksenkollgrenda

Beboermøte 28. februar 2012

lagt inn 29. feb. 2012, 14:06 av Per Buer

Kjersti fra Bar Bakke holdt en presentasjon (se vedlegg til saken) hvor forslagene til endringer ble gjennomgått.

Notater til foilene:
 • Følgende prosjekter er blitt tegnet ut og tilbud blir hentet inn:
  • Endringer rundt postkassene
  • Erstatte dagens søppelcontainere med nedsenkbare beholdere
  • Heving og planering av nedre parkeringsplass samt utbedring av veistubben opp til øvre parkeringsplass
 • Følgende prosjekter er blitt skrinlagt:
  • "Piazza", ombygging av dagens sentrale lekeplass
  • Utbedring av veien rundt "sløyfen"

Noen av spørsmålene underveis i presentasjonen var:

 • Hva skjer med snø der hvor søppelbeholderne er planlagt?
  • Gjerdet på øvre plan forsvinner og snøen kan dyttes ut der
 • Blir det flere parkeringsplasser?
  • Nei. Det er umulig innenfor kostnadsrammene vi har å få til flere plasser.
Hvis du har andre spørsmål så kan du jo stille disse på Facebook-siden vår.

Styremøte 18. mai 2011

lagt inn 2. feb. 2012, 10:15 av Per Buer

Christian site store prosjekt - for slag til endringer 

Ingen meldinger om endringer på forhånd.

På dugnaden, hvor de fleste i sameiet var representert, kom det opp et
par punkter til. 

Postkassearealet. Målene er
 • bedre tilgjengelighet
 • større og mer hardføre postkasser

Grenda har noe mer tomt tilgjengelig. 

Grønt på lekeplassen.
 • eksisterende beplantning bør få stå til neste år.

Utvikling av lekeplassen
 • Lekeplassen blir som den er - men sanden byttes ut.

Revisjon av gjerdeplan.

Det er enighet i grenda om å bytte ut eksisterende skigarder. Sendes
til landskapsarkitekt (LA).

Plassering av papirdunker, snøfreser, gressklipper, etc. 

Forslag sendes til LA. Primært vil vi bruke området rundt
trafoen. Alternativt kan en se på området på øvre parkeringsplass.

Ballbinge.

Støy er et problem. Pris er også en faktor.

En middelvei kan være å legge kunstdekke og male opp 

Flytte grillplassen.

Trappa til smøreboden og området rundt kan forbedres


Andre saker

Gjerdet mot sør begynner å synge på siste verset. Det er Hoff sitt gjerde. Trude sa ifra til Hoff i fjor. Det er Hoff sitt ansvar da Hoff
bygget voll og gjerde mot Grenda.  Dette kan sees i sammenheng med trærne.

Ref: Grannelova

Styret bør befare skigarden og kan komme med et forslag til brev til
Hoff.

Aksjonspunkter:

 • Christian, Espen og Trude møter arkitekt. Befaringsmøte i løpet av noen uker.
 • Vi trenger et ordentlig kart. Espen skaffer et detajert kart over Grenda.
 • Per snakker med OVA og hører om mulighetene for å koble seg på kloakken rundt lillevann.
 • Siri ser på ny sand på lekeplassen.
 • Per går og ser på gressklipper og kjøper ny bensin.
 • Espen distruerer vaktmesterliste.

1-4 of 4